Onze algemene voorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.verschuurwatersport.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

1. Algemeen

a. Verschuur watersport V.O.F., hierna te noemen Verschuur houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de import, detailhandel van (plezier) vaartuigen en watersportartikelen, dit alles in de meest ruime zin.

b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Verschuur onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, zoals reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Verschuur een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van goederen danwel het verlenen van diensten.

2. Aanbod en aanvaarding

a. Alle aanbiedingen van Verschuur met inbegrip van die in haar catalogus zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Verschuur slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

c. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Verschuur binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Verschuur het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

d. Opdrachten zoals omschreven in artikel 1b worden niet op zaterdag en zondag uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Prijzen

a. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Verschuur gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4. Levering

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever. Goederen welke per expresse worden verzonden reizen altijd voor rekening van de opdrachtgever.

a. De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 8 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Verschuur te melden. Na de termijn van 8 dagen is Verschuur gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

b. De door Verschuur gehanteerde leveringstermijn gaan in op het moment dat alle benodigde overeenkomsten zijn gesloten en 20% van vooruitbetalingen van het offertebedrag zijn ontvangen. De door Verschuur opgegeven leveringstermijn zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Verschuur derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

c. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Verschuur gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.

d. Verschuur is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Verschuur de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

e. Het risico van de goederen tijden het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Verschuur hebben verlaten.

f. Door Verschuur bestelde goederen in opdracht van de opdrachtgever, zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen specificaties. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.

g. Door Verschuur bestelde goederen in opdracht van de opdrachtgever die niet tot het assortiment behoren, zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen specificaties. Deze speciaal bestelde goederen zijn nimmer retourneerbaar aan Verschuur, tenzij de leverancier van Verschuur bereid is deze terug te nemen.

5. Overmacht

a. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Verschuur niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Verschuur het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.

b. Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Verschuur vallen.

6. Aansprakelijkheid

Verschuur is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Verschuur wordt aangetoond. Verschuur is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen die zich op het terrein van Verschuur bevinden. Het stallen of in bewaring stellen van goederen bij Verschuur is ten alle tijden voor risico van de opdrachtgever.

a. Indien Verschuur onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

b. Verschuur zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.

c. Indien derden vergoeding van schade van Verschuur claimen is de opdrachtgever gehouden Verschuur op eerste verzoek volledig te vrijwaren.

d. Verschuur zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

e. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen, machtigingen en verzekeringen, welke benodigd zijn voor, tijdens of na de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Verschuur voor alle aanspraken dienaangaande.

7. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door Verschuur geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald is Verschuur gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schade in interesse indien aanwezig.

b. Opdrachtgever machtigt Verschuur om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Verschuur dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Garantie

a. Verschuur verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent aan Verschuur verstrekt.

b. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Verschuur geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie. Bij aanvaarding van Verschuur voor garantiewerkzaamheden op een andere locatie dan het vestigingsadres van Verschuur, dienen er door de opdrachtgever voorrijkosten te worden betaald. Voor deze kosten geld het gebruikelijke uurtarief.

c. De kosten van verzending door Verschuur naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Verschuur in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.

d. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Verschuur, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Verschuur/fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.

e. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

f. Op Occasions zijn de volgende garantie voorwaarden van kracht:

Premium selection: Boot+motor max. 5 jaar oud. 1 jaar garantie op technische delen, met uitzondering van casco boot.
Standaard garantie: Boot+motor max. 10 jaar oud. 3 maanden garantie op draaiende gedeelte van de motor.

9. Betaling

a. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling bij aflevering te geschieden.

b. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

c. De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.

d. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door Verschuur te maken buiten gerechtelijke incassokosten en vertragingsrente te betalen.

10. Copyright

De inhoud van de site www.verschuurwatersport.nl alsmede teksten, afbeeldingen, logo’s, plaatjes vervaardigd en aangeboden door Verschuur zijn eigendom van Verschuur en deze werken worden auteursrechterlijk beschermd. Het is niet toegestaan om de inhoud van de site alsmede de vervaardigde werken zoals advertenties, teksten, plaatjes en logo’s zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Verschuur over te nemen.

11. Geschillen

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Den Haag is in een dergelijk geval – indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.